Tenkning og hukommelse

Tenkning og hukommelse handler om hvordan mennesket behandler informasjon. Det gjør også persepsjons-psykologien, som fokuserer på hvordan vi tolker informasjon fra omgivelsene. Disse tre prosessene henger nøye sammen: Informasjon kommer inn via sansene, den blir bevart (husket), håndtert og brukt - for eksempel til å løse et problem eller besvare en oppgave. Det er blitt vanlig å behandle deler av persepsjonspsykologien, hukommelsespsykologien og tenkningens psykologi sammen under overskriften kognitiv psykologi.

Noen samlesider: 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Et tema som har fått stor aktualitet de siste årene, er forskning rundt "falsk hukommelse" og vitnepsykologi.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

"Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe."

Trøbbel med å forstå denne teksten? Ikke spesielt, ikke sant?